Snelle bezorging!
Veilig betalen
Exclusieve wijnen
100% kwaliteitsgarantie
Telefonisch advies op maat
Snelle bezorging!
Veilig betalen
Exclusieve wijnen
100% kwaliteitsgarantie
Telefonisch advies op maat

Algemene voorwaarden

BEPERKTE VERKOOPVOORWAARDEN

Wijn vanaf € 99,00 levering vrij, anders € 7,95 voor bijdrage verzending.

Etenswaren, altijd verzendkosten, tot 25 kg verzendkosten € 7,95. Indien u meer dan 25 kg bestelt nemen wij contact met u op.
Etenswaren worden vrij verzonden indien dit, zonder extra kosten voor ons, met een wijnzending mee kan. Mocht dit niet zo zijn, dan nemen wij contact met u op.
Etenswaren tellen niet mee tot het bedrag van € 99,00

Cadeaubonnen verzenden wij gratis voor u

Afhalen in Doetinchem? 0314-380422 of mail info@de-italiaan.nl
UITGEBREIDE VERKOOPVOORWAARDEN

van Ciro Wijnimport VOF en “De Italiaan, Wijn & …, beide gevestigd Keppelseweg 377 7008 BD Doetinchem en www.de-italiaan.nl
Kamer van Koophandel Deventer 09094961
BTW nr NL-822042216B01

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN.

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle verkoop op afstand, overeenkomsten, aanbiedingen en betalingen via www.de-italiaan.nl, www.wijnimport.biz, winkel de Italiaan, Wijn & … en Ciro Wijnimport VOF te Doetinchem, allen hierna te noemen De Italiaan.
 2. Door het plaatsen van een order bij de Italiaan geeft koper aan akkoord te gaan met de verkoopvoorwaarden zoals hier aangegeven.
 3. De Italiaan heeft ten allen tijde het recht de verkoopvoorwaarden te wijzigen, mits dit op de website gepubliceerd wordt.
 4. De Italiaan is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van afspraken, c.q. niet tijdige levering, ten gevolge van gebeurtenissen buiten zijn schuld, zijnde b.v.
  storingen in het computernetwerk, niet binnengekomen transporten, stakingen in Nederland of elders, niet tijdige of incorrecte leveringen door toeleveranciers en verdere onvoorziene omstandigheden.
 5. Koper kan uit hoofde van het in artikel 4 genoemde geen recht op vergoeding van schade, kosten en rente doen gelden.
 6. De Italiaan zal, indien artikel 4 en 5 van toepassing zijn, al het redelijk mogelijke doen voor koper een oplossing te zoeken.
 7. De Italiaan levert geen alcoholhoudende produkten aan personen onder de 18 jaar.
 8. De Italiaan zal uw persoonsgegevens alleen houden voor eigen gebruik en niet verstrekken aan derden, met toepassing van de bestaande wet- en regelgeving.

ARTIKEL 2 – ARTIKELEN

 1. Jaartallen op de afgebeelde produkten geven geen recht, het jaartal zal zo veel als mogelijk in de tekst vermeld worden, de afbeelding dient slechts ter illustratie.
 2. Indien een jaargang is uitverkocht kan De Italiaan een volgende jaargang leveren.
 3. De Italiaan is nimmer verplicht tot leveren indien een artikel niet meer leverbaar is, koper wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN

 1. Alle prijzen worden aangegeven in euro.
 2. Alle facturen moeten in euro worden voldaan.
 3. Alle prijzen zijn incl BTW en accijns, doch exclusief eventuele verschuldigde transport- en administratiekosten.
 4. Aanbiedingen: alle aanbiedingen zijn slechts geldig in de aangegeven periode en zolang de voorraad strekt.
 5. Indien een aanbiedingsartikel uitverkocht is, doch wel nageleverd kan worden, zal De Italiaan het betreffende artikel zo spoedig mogelijk naleveren tegen de aanbiedingsprijs, behalve bij acties op= op en bij aanbiedingen met een tijdsduur.
 6. De Italiaan is ten allen tijde bevoegd haar prijzen te wijzigen, doch dient dit onmiddelijk op de website te vermelden.
 7. Lopende orders zullen worden geleverd tegen de prijs die geldig was op moment van bestelling, mits de koper binnen een redelijke termijn afneemt.

ARTIKEL 4 – OFFERTEN

 1. Alle aanbiedingen van De Italiaan zijn vrijblijvend, in bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, prijs en uitvoering, tenzij schriftelijk anders overeen -gekomen.
 2. Een schriftelijke offerte is geldig tot 14 dagen na dagtekening, daarna kan een eventuele prijswijzing ingaan.

ARTIKEL 5 – BESTELLINGEN

 1. De bestelling wordt beschouwd als geplaatst op de datum van binnenkomst bij De Italiaan.
 2. Een bestelling wordt doorgaans binnen twee dagen na ontvangts van uw betaling verzonden.
 3. Bij elke wijnbestelling met een faktuurbedrag minder dan € 99,00 wordt een bedrag van € 7,95 berekend als bijdrage in de transport- en administratiekosten.
  3. A. Bij het bestellen van levensmiddelen tot 25 kg wordt altijd een bedrag van € 7,95 portikosten in rekening gebracht, dit in verband met de lage marges. Vergeet niet dat glas en verpakking meeweegt! U kunt bij een grotere order dan ook beter even de faktuur afwachten alvorens te betalen. Grotere orders, boven de 25 kg, worden door ons gesplitst in meerdere pakketten Indien U ook voor minimaal € 99.00 wijn bij ons bestelt en wij kunnen de artikelen in dezelfde zending zonder extra kosten voor ons meeleveren, wordt deze € 7,95 niet berekend.
  3.B. Bij levering buiten Nederland berekenen wij eerst voor u de kosten
 4. De Italiaan is gerechtigd de voor hem voordeligste levermethode te kiezen.
 5. Bij elk artikel wordt de verpakkingseenheid, cq minimale afname, vermeld
 6. De Italiaan zal koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen indien een artikel niet meer leverbaar is en hem een ander, vergelijkbaar, artikel aanbieden.
 7. Indien de koper de bestelling wil annuleren, dient hij dit De Italiaan zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 8 dagen per post, fax of e-mail mee te delen.

ARTIKEL 6 – BETALINGEN

 1. Betaling dient bij vooruitbetaling plaats te vinden binnen 8 dagen na faktuurdatum op de door De Italiaan aangegeven wijze.
 2. De Italiaan gaat niet akkoord met betaling in termijnen.
 3. Er kan op de volgende wijzen betaald worden
  a. door overboeking via I DEAL naar Ciro Wijnimport te Doetinchem of door betaling na ontvangst per e mail van de faktuur op het daar aangegeven rekeningnummer. Na betaling wordt het bestelde doorgaans  binnen twee werkdagen afgezonden.
  b. door contante betaling/ pinnen als koper de goederen zelf ophaalt in Doetinchem tijdens de openingsuren van de winkel of op afspraak . Hierbij betaalt koper geen transport/administratiekosten.
  c. door contante betaling bij aflevering door eigen transport de Italiaan.
  d. onder rembours, hierbij worden de rembourskosten in rekening gebracht.
 4. Is er wel geleverd en vindt betaling niet plaats binnen de afgesproken termijn, dan is De Italiaan gerechtigd een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen, waarbij een deel van de maand als maand wordt gezien.
 5. Het versturen van aanmaningen zal door de Italiaan aan koper in rekening worden gebracht.
 6. Alle kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, zullen bij ingebreke blijven van de koper geheel voor rekening van deze laatste komen.

ARTIKEL 7 – RECLAMES

 1. Klachten zullen door koper binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk worden gemeld aan De Italiaan.
 2. De koper die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
 3. Gebreken bij een deel van het geleverde geven geen recht tot afkeuring van de hele partij.

ARTIKEL 8 – RUILEN EN RETOURNEREN

 1. Indien koper een reeds geleverde bestelling wil annuleren, dient hij dit binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk met opgave van reden te melden aan De Italiaan.
  Koper dient vervolgens de artikelen per omgaande te retourneren, kosten en risico zijn hierbij geheel voor rekening van koper.
 2. Na binnenkomst in goede staat van de geretourneerde artikelen zal De Italiaan koper het hem toekomende bedrag binnen 7 werkdagen overmaken op de door koper aangegeven bank-, cq girorekening.
 3. Artikelen die speciaal voor koper zijn besteld, zoals grote partijen, artikelen met logo – en/of naamsvermelding kunnen niet worden geannuleerd, cq geretourneerd.
 4. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele goed gesloten verpakking retourneert. Als aan de ontbindingsvoorwaarden voldaan wordt is de overeenkomst ontbonden en vindt binnen 7 werkdagen restitutie plaats via uw bankrekening. In de praktijk regelt Ciro/ de Italiaan de restitutie meestal binnen 5 werkdagen.
 5. Etenswaren worden niet door ons teruggenomen, dit in verband met de voedselveiligheid.

ARTIKEL 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle geleverde artikelen blijven volledig eigendom van de Italiaan tot het moment dat betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan De Italiaan toekomende, niets uitgezonderd.
 2. Heeft de Italiaan een vordering uit meer dan één overeenkomst cq leverantie, dan worden gezien als één geheel, zodat De Italiaan zijn rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. Verkoper is gerechtigd alle geleverde zaken, die krachtens het voorgaande zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen cq terug te doen nemen, onverminderd de verplichting van koper alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade aan De Italiaan te vergoeden.

ARTIKEL 10 – GESCHILLEN

 1. Op alle door De Italiaan gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortkomende of in verband met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen voor zover de wet dit toestaat, in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in een door De Italiaan te bepalen plaats.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle teksten, commentaren, afbeeldingen ect. op de website van De Italiaan vallen onder het auteursrecht. Hierdoor is alleen en enkel privégebruik toegestaan. Ieder ander gebruik zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van De Italiaan is een inbreuk op dit auteursrecht.
We love Cookies 🍪

Wij, en derde partijen, maken op onze websites gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties). Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Instellingen voor cookies 🍪

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.